Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning

Aanvragen

° Devolder Steven: Ruiseleedsesteenweg 104, 8700 Tielt

   Aanvraag: bouwen van een machineloods en aanleg van een containerveld (pdf, 187.2 kB)

Beslissingen

° Lippens Hilde: Pietakkerstraat 2, 8755 Ruiselede
   Beslissing: aanleg nieuwe boorput, aanpassing CLP-verordening (pdf, 559.6 kB)

° Lippens Hilde: Pietakkerstraat 4, 8755 Ruiselede
   Beslissing: bouw : slopen stal/berging, verbouwen stal/berging, slopen berging, aanleg nieuwe betonverharding, bouwen elektriciteitscabine
                      milieu: uitbreiden met transformator 250 kVA, 2300 L gasopslag, 118 m³ mestopslag
(pdf, 520.5 kB)

Milieuvergunning

A. Klasse 2 milieuvergunningsaanvragen

B. Klasse 1 milieuvergunningsaanvragen

L.V. BRAEKEVELT (Schuiferskapelle) - verder exploiteren en veranderen van een rundvee-en kippenhouderij 

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen aan L.V. BRAEKEVELT gevestigd Biermanstraat 65, 8700 Tielt (Schuiferskapelle) een vergunning heeft verleend voor onbepaalde duur om, op de percelen gelegen Biermanstraat 65 te Tielt en Abeelstraat zn. te Ruiselede, kadastraal bekend te Ruiselede: Sectie E nrs. 1165, 1166/B, 1176 een kippen-en rundveehouderij verder te exploiteren, uit te breiden, te wijzigen en toe te voegen omvattende:

Rubriek

Omschrijving

klasse

6.5.1

1 brandstofverdeelslang

3

9.5.c.2
9.5.d

546 runderen, 243.340 slachtkippen

1

12.1.1.b

2 noodstroomgeneratoren met een tot. elektrisch vermogen: 168 kW

2

15.1.1

stallen van 15 voertuigen en/of aanhangwagens

3

17.3.2.1.1.1.b

opslag van 2,04 ton mazout en 11,992 ton petroleum

3

28.2.c.1

2.158 m³ mestopslag

3

31.1.2.b

2 noodstroomgroepen met een tot. thermisch vermogen: 210 kW

2

43.1.2.b

20 warmteblazers: 2.000 kW

2

45.14.3

1.200 m³ groenvoederopslag

2

53.8.2

grondwaterwinning met een max. debiet van 21.761 m³/jaar

2

De beslissing ligt gedurende de periode van 24/08/2017 tot  23/09/2017 om 11.00 u ter inzage van het publiek bij de dienst milieuvergunningen, Markt 1, 8755 Ruiselede iedere werkdag tijdens de kantooruren.

Tegen deze beslissing kan gedurende die periode beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu. 

 C. Milieueffectenrapport

Ruimtelijke ordening/Stedenbouw

A. Stedenbouwkundige vergunningen

°

Alle aanvragen liggen gedurende de aangegeven periode ter inzage op de dienst Stedenbouw

B. Verkavelingsvergunningen

°

C. RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

De gemeenteraad aanvaarde op 17 mei 2017 voorlopig het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Doomkerke”.

Met dit RUP wenst het gemeentebestuur de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven voor Doomkerke vast te leggen in een globaal ruimtelijk uitvoeringsplan met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de bebouwing en het waardevolle landschap.

Deze plannen met de bijhorende voorschriften liggen ter inzage in het gemeentehuis, Dienst Ruimtelijke Ordening, van 9 juni 2017 tot 9 augustus 2017.

U kan het document ook hier raadplegen:

Bezwaren of opmerkingen worden schriftelijk overgemaakt vóór 9 augustus 2017 om 11u t.a.v. Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, Markt 1, 8755 Ruiselede

D. PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan)

 E. Planologisch attest

Mobiliteit